Menu

Ta człowiek

Sprawy, o których nie powinno się mówić, żeby nie drażnić rekina. Bo może odgryźć nogę. I pewnie odgryzie....

Odwołanie po raz drugi

martapsipsi

Oto treść mojego drugiego już odwołania w sprawie (niedoszłej) habilitacji:

Rada Wydziału Teologicznego UKSW odmówiła mi nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych mimo trzech pozytywnych recenzji i pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej. W swoim odwołaniu nie będę się powoływać na protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 6 czerwca 2016 roku, ponieważ zgodnie z informacją przekazaną mi przez Dziekana nie został on zaakceptowany na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UKSW w dniu 27 czerwca 2016.

Przedstawione przez Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika uzasadnienie uchwały zawiera naruszenie zasad proceduralnych, wskazuje także wyraźnie, że Rada Wydziału dopuściła się błędów formalnych w ocenie mojego dorobku i rozprawy habilitacyjnej.

I. Ponowne naruszenie zasad proceduralnych

Kierownik Jednostki nie poinformował mnie o przysługującym mi prawie odwołania, do czego jest zobowiązany przez normę Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Centralna Komisja do Spraw Tytułów i Stopni już raz zwróciła uwagę na podobne naruszenie zasad proceduralnych w uzasadnieniu decyzji z dnia 25 stycznia 2016 roku uchylającej uchwałę 107-2014/2015.

II. Błędy formalne w ocenie dorobku i rozprawy habilitacyjnej

 1. Rada Wydziału Teologicznego nie uwzględniła pięciu publikacji, które przedstawiłam jako część swojego dorobku. W uzasadnieniu Uchwały nr 155-2016 Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik napisał: „Poza tą rozprawą i tłumaczeniami dorobek kandydatki jest mały: 11 artykułów, z których tylko 8 odpowiada kryteriom naukowym”.

Tym samym Rada Wydziału pominęła w swojej ocenie mojego dorobku cztery samodzielne publikacje:

 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 107.
 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 252.
 • Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 156.
 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 102.

Rada Wydziału nie uwzględniła także publikacji, którą można uznać za rozdział w monografii: Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 5-19.

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w odróżnieniu od wszystkich trzech recenzentów i Komisji Habilitacyjnej miała wątpliwości, czy „tłumaczenie można uznać za oryginalny dorobek naukowy, jakiego domaga się ustawa od osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego” (z uzasadnienia Uchwały nr 155-2016). Wątpliwości takie nie uzasadniają jednak pominięcia w ocenie mojego dorobku wstępu, którym opatrzyłam każde ze swoich tłumaczeń oraz jedno z tłumaczeń dra Stanisława Kalinkowskiego, czyli:

 • Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 5-13 (prawie 19 000 znaków).
 • Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 5-15 (prawie 23 000 znaków).
 • Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 5-42 (ponad 91 000 znaków).
 • Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw, wstęp – tłumaczenie – przypisy Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 5-29 (ponad 57 000 znaków).
 • Wstęp i bibliografia, w: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, wstęp – tłumaczenie – przypisy Stanisław Kalinowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 5-19 (prawie 30 000 znaków).

Warto podkreślić, że właśnie wymienione wyżej moje publikacje są najbardziej znane i najczęściej cytowane przez innych uczonych, nie można więc uznać ich pominięcia za drobne przeoczenie. Dla przykładu warto podać odwołania w monumentalnej monografii ks. prof. dr. hab. Andrzeja Muszali Embrion w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009 (ks. Muszala cytuje mój wstęp do O stworzeniu człowieka wielokrotnie na stronach 327-334) oraz w rozprawie prof. dr. hab. Wojciecha Szczerby A Bóg będzie wszystkim we wszystkim.... Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt koncepcji, Kraków 2008 (odwołania do moich wstępów do różnych tłumaczeń znajdują się na stronach 17, 230, 234, 238, 241 dwukrotnie, 248, 254). Na dużą wartość naukową tych wstępów zwrócił uwagę ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień w trakcie posiedzenia Komisji Habilitacyjnej (s. 4 protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej z dnia 22 stycznia 2015 roku).

Podkreślam, że zarówno trzej recenzenci, jak i Komisja Habilitacyjna potraktowali wymienione wyżej publikacje jako całość z przetłumaczonymi przeze mnie tekstami Grzegorza z Nyssy; tylko jeden z członków Komisji Habilitacyjnej, ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski wyraził wątpliwości co do statusu tłumaczeń (s. 3 protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej z 22 stycznia 2015 roku), nie zostały one jednak uwzględnione w uzasadnieniu uchwały Komisji Habilitacyjnej zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania mi stopnia doktora habilitowanego. Natomiast Rada Wydziału, podważając status tłumaczeń jako prac naukowych, pominęła w swojej ocenie towarzyszące przekładom wstępy, z których cztery spełniają kryteria rozdziału w monografii (mają ponad pół arkusza wydawniczego).

 1. W uzasadnieniu Uchwały nr 155-2016 pojawiają się dwa przeczące sobie zarzuty dotyczące opublikowanych przeze mnie artykułów:
 • „poważnym mankamentem rozprawy jest fakt dosłownego powtarzania myśli i tekstów zawartych już w publikowanych artykułach”
 • „poza tą rozprawą dorobek jest mały: 11 artykułów, z których tylko 8 odpowiada kryteriom naukowym, ale i one są swego rodzaju rozwinięciem wątków monografii”.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że te same artykuły nie mogą poprzedzać monografii i równocześnie jej rozwijać. Oba zarzuty zresztą tak samo rozmijają się z prawdą. Tylko jeden z moich artykułów został uznany przez dwóch recenzentów za zbieżny z treścią książki habilitacyjnej, ks. prof. Robert Woźniak uznał go nawet za streszczenie istotnych wniosków rozprawy (s. 6 recenzji). Chodzi o artykuł Czy ojcowie Kościoła przed Augustynem mówili o grzechu pierworodnym?, Vox Patrum 33 (2013), t. 59, Lublin 2014, 251-267. Pozostałe artykuły poruszają zagadnienia, o których w ogóle nie mówię w monografii, co widać po samych tytułach:

 • Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu ojców Kościoła, Vox Patrum 32 (2012), t. 57, Lublin 2014, 513-525.
 • Jednoczesne powstanie duszy i ciała człowieka według Grzegorza z Nyssy, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2011), 191- 206.
 • Grzegorz z Nyssy: Czy Bóg stworzył starość?, Vox Patrum 30 (2010) t. 56, Lublin 2011, 383-392.
 • W obronie egzegezy alegorycznej, Studia Theologica Varsaviensia 2 (2008), 237-242.
 • J 19, 25-27 w interpretacji Łacińskich Ojców Kościoła, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2005), 55-78.
 • Co się dzieje z dziećmi po śmierci? Teologiczne znaczenie traktatu O dzieciach przedwcześnie zmarłych Grzegorza z Nyssy, Forum Teologiczne V, Olsztyn 2004, 95-107.
 • Zagadka nauki Grzegorza z Nyssy o apokatastazie, Collectanea Theologica 4 (2004), 59-74.
 • Koncepcja podwójnego stworzenia jako próba wyjaśnienia genezy świata zmysłowego. Filon z Aleksandrii, Orygenes, Grzegorz z Nyssy, Vox Patrum 23 (2003), t. 44-45, 203-220.
 1. Wszystkie podane w Uzasadnieniu Uchwały nr 155-2016 zastrzeżenia nie stanowią w mojej ocenie merytorycznego powodu do odmowy nadania mi stopnia doktora habilitowanego, szczególnie że Uzasadnienie Uchwały nr 155-2016 jednoznacznie stwierdza: „członkowie Rady Wydziału Teologicznego UKSW uznali niewątpliwą wartość dorobku kandydatki dla rozwoju teologii”.

 

W oparciu o Art 17 ust. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz.595 ze zm.) z uwagi na rozbieżność pomiędzy opinią Komisji Habilitacyjnej a uchwałą Rady jednostki organizacyjnej wnoszę o przeprowadzenie przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego. Ze względu na negatywne nastawienie Władz Wydziału Teologicznego UKSW spowodowane sporem o opłacenie procedury habilitacyjnej (potwierdzonym między innymi przez interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich w mojej sprawie) wnioskuję o skierowanie mojego postępowania habilitacyjnego do Rady innej jednostki organizacyjnej, która dokonałaby merytorycznej i bezstronnej oceny mojego dorobku i rozprawy habilitacyjnej. Podkreślam, że wniosek o przekazanie kontynuowania sprawy innej niż dotychczasowa Radzie jednostki organizacyjnej postawił także recenzent mojego odwołania od Uchwały 107-2014/2015 prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (s. 10 recenzji).

 

© Ta człowiek
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci