Menu

Ta człowiek

Sprawy, o których nie powinno się mówić, żeby nie drażnić rekina. Bo może odgryźć nogę. I pewnie odgryzie....

Decyzja CK

martapsipsi

Dziś dostałam informację o przyjęciu mojego odwołania w sprawie habilitacji. W dniu 25 stycznia 2016 Centralna Komisja uchyliła uchwałę Rady Wydziału Teologicznego odmawiającą nadania mi stopnia dr. hab. i przekazała postępowanie tej samej radzie do kontynuowania.

Z Uzasadnienia (numeracja i podkreślenia pochodzą ode mnie):

  1. Rada Wydziału Teologicznego nie podjęła uchwały w wymaganym terminie, a poddano pod głosowanie wadliwą w swej treści uchwałę.

Jeżeli w przypadku pozytywnej opinii komisji habilitacyjnej wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie uzyska w głosowaniu rady bezwzględnej większości głosów, nie oznacza to automatycznie odmowy nadania stopnia.

  1. Zdumiewająca jest przyjęta przez Radę Wydziału interpretacja, przedstawiona w opinii odnośnie odwołania dr Marty PRZYSZYCHOWSKIEJ, że przepisy prawa nie nakładają na jednostkę obowiązku powiadomienia o podjętej uchwale osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy stanowi wprost, że „Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem - wskazanie, na żądanie strony, że przedmiotowa uchwała może być osobiście odebrana w dziekanacie wydziału nie stanowi spełnienia wymogu omawianego przepisu ustawowego.
  2. Naruszeniem zasad proceduralnych jest także brak udostępnienia stronie prawa wglądu w akta swojej sprawy, tzn. m.in. recenzji, protokołów i innych żądanych dokumentów, o czym jednoznacznie jest mowa w art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  3. Ponadto w dokumentacji postępowania habilitacyjnego dr Marty PRZYSZYCHOWSKIEJ brak jest jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzałby pouczenie Habilitantki przez kierownika jednostki organizacyjnej, o przysługującym Jej prawie złożenia odwołania.
  4. W uzasadnieniu uchwały nr 107 - 2014/2015 Rady Wydziału znajduje się rozmijające się z prawdą stwierdzenie o fatalnym wydźwięku dla oceny osiągnięć naukowych dr Marty PRZYSZYCHOWSKIEJ, jakoby „tylko jeden z recenzentów stwierdził, iż dorobek kandydatki spełnia kryteria stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego" - ks. dr hab. Tomasz Stępień.

Z analizy dwóch pozostałych recenzji wynika, że ich Autorzy również uznają spełnienie tych kryteriów przez Habilitantkę:

- ks. dr hab. Robert Woźniak – „podsumowując stwierdzam, że przedstawiony dorobek naukowy, choć dość mały, to jednak merytorycznie wystarczający, by poprzeć wniosek habilitantki o nadanie stopnia doktora habilitowanego. [.........] Tym samym zwracam się do Rady Wydziału Teologicznego UKSW o nadanie jej stopnia naukowego doktora habilitowanego";

- ks. prof. Bogdan Częsz - „ oceniam rozprawę i dorobek pozytywnie, uważając, że spełnia wymogi ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym”.

Należy w tym miejscu zważyć, iż rada jednostki prowadzącej dane postępowanie habilitacyjne nie jest bezwzględnie związana stanowiskiem komisji habilitacyjnej, to jednak jej uchwala nie może mieć charakteru arbitralnego i pozostawać bez związku z ustaleniami komisji habilitacyjnej, pełniącej w tej procedurze rolę organu eksperckiego.

W kwestii wniosku o przeniesienie postępowania habilitacyjnego do innej jednostki organizacyjnej, Centralna Komisja nie znalazła wystarczających przesłanek do jego uwzględnienia.

Wobec rozbieżności dotychczasowej uchwały Rady Wydziału z uchwałą komisji habilitacyjnej, w ocenie Centralnej Komisji Rada Wydziału mogłaby rozważyć zasadność zaproszenia na posiedzenie Rady członków komisji habilitacyjnej.

© Ta człowiek
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci